Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

مشاهده سوابق

محتوا

This is a debugging block

کاردکس آب بها

شرح فرآیند مشاهده سوابق
در این خدمت مشترکین می توانند با وارد کردن اطلاعات انشعاب آب خود (شامل شماره ردیف، نام، نام خانوادگی، ...) آخرین اطلاعات مصرف آب بهای خود را به صورت گرافیکی مشاهده فرمایند.
هدف از ارائه این خدمت تطابق وضعیت مصرف آب با الگوی مصرف صحیح آب و تشویق مشترکین به مصرف بهینه آب می باشد.
مدت زمان دریافت خدمت : بلافاصله بعد از تکمیل فرم
شما می توانید شماره ردیف خود را بر روی قبض جستجو نمایید