Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

صفحه اخبار

محتوا

This is a debugging block

یک دستگاه شیر اتش نشانی در زرین شهر فلکه مهر اباد نصب گردیدگفتنی است درراستای اجرای مدیریت بحران وتامین اب خودروهای امدادی اتش نشانی در زمان بروز حوادث اقدام به این امر نمود  . ابفای... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

یک دستگاه شیر اتش نشانی در زرین شهر محله قلعه قاسم نصب گردیدگفتنی است درراستای اجرای مدیریت بحران وتامین اب خودروهای امدادی اتش نشانی در زمان بروز حوادث اقدام به این امر نمود  . ابفای... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

واحد بهره برداری منطقه با توجه به گزارش واحد کنتور خوان یک رشته انشعاب در محله قلعه قاسم زرین شهررا بررسی و متوجه سه راه قبل از کنتور شده، انشعاب قطع و جمع آوری و به اداره عودت داده شد... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

در پي درخواست اهالی وساکنان محله اردال شهر باغبادران مبنی بر نیاز مبرم به اب اشامیدنی و نصب انشعابات در این محله ،واحدفنی مهندسی ابفا منطقه لنجان اقدام به  شبکه گذاری اب بطول  170متر با... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

در پي درخواست شهرداری زرین شهرمبني بر نصب انشعاب اب جایگاه سوخت رسانی گاز CNG واحدفنی مهندسی ابفا منطقه لنجان اقدام به  شبکه گذاری اب بطول  250متر با قطر 110 پلی... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

با توجه به بحران اب وتاکید بر شناسایی والوهای خراب وتعویض انها بهره برداری منطقه لنجان اقدام به تعویض والو 100در شهر باغبادران  کرد گفتنی است خرابی این والو باعث قطعی آب نیمی از اهالی در... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

در پي درخواست و ابراز نارضايتي  بخشي از مشتركان  خيابان شهيدنجاریان زرین شهرمبني برافت  فشار و تاييد موضوع  ازطرف واحد  بهره برداريمنطقه  اصلاح شبكه قسمتي  از مسير لوله خيابان مذكور كه... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر ورنامخواست خیابان شریعتی، کوچه نظامی بطول100متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله های پلی... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر ورنامخواست خیابان شریعتی،کوچه مصلی  بطول100متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله های پلی... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر ورنامخواست خیابان شریعتی، کوچه فتح وبن بست های منتهی به ان بطول640متربه پایان رسید . دراین... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر ورنامخواست خیابان شریعتی، کوچه عرفان بطول100متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله های پلی... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر ورنامخواست خیابان شریعتی، کوچه اندیشه وفرعی منتهی به ان بطول150متربه پایان رسید . دراین طرح... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر ورنامخواست خیابان شریعتی،بر کوچه خیام وبن بست های منتهی به ان بطول100متربه پایان رسید . ... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر سده لنجان خیابان امام کوچه نیرو، بطول200متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله های پلی اتیلن... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

درراستای ارتقاءسطح بهداشت عمومی ،جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ،عملیات توسعه شبکه فاضلاب درشهر سده لنجان خیابان امام کوچه کرامت ، بطول100متربه پایان رسید . دراین طرح از لوله های پلی اتیلن... مطالعه بیشتر

حوزه: لنجان
تاریخ درج خبر 1396/09/08

صفحات