Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

آیا شرکت آب و فاضلاب حق دارد انشعابی را قطع نماید ؟

محتوا

This is a debugging block

چ, 1392/06/13 - 08:29 -- admin
شرکت آب وفاضلاب برابر بند 39-4 آیین نامه شرکت به دلایل زیر می تواند یک انشعاب را به طور موقت قطع نماید: الف) در صورتي كه مشترك يا استفاده كننده نسبت به پرداخت كليه ديون خود به شركت در مهلت مقرر اقدام ننمايد. ب) در صورتي كه مشترك يا استفاده كننده، عمداً اقدام به دست كاري تأسيسات آب و فاضلاب متعلق به شركت نموده و يا اقدام به شكستن و يا دست كاري منجر به خرابي كنتور نمايد. ج) در صورتي كه از انشعاب واگذار شده آب و يا فاضلاب اقدام به لوله كشي به ملك ديگر و استفاده غير مجاز شود و يا نسبت به نصب پمپ به طور مستقيم بر روي انشعاب اقدام گردد. د) در صورتي كه مشترك يا استفاده كننده به تشخيص شركت موجب نامرئي شدن دريچه محفظه شير قطع و وصل انشعاب(آب و فاضلاب) بشود و يا ايجاد مانع در آن بنمايد. ه) در صورتي كه امكان قرائت كنتور در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن در ميسر نگردد. و) هرگاه حكم يا قرار لازم الاجراء از سوي مقامات قضائي در زمينه قطع انشعاب (آب و فاضلاب) صادر گردد. همچنین در موارد دیگری از آیین نامه شرکت، بر اجازه قطع انشعاب تصریح شده است که به طور خاص اعمال خواهد شد. بدیهی است برقراری مجدد انشعاب، پس از پرداخت بدهی های معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد امکان پذیر است.