Header First

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Sidebar Fourth

This is a debugging block

Sidebar Third

This is a debugging block

فشار آب منزل ما کم است آیا می توانیم ازپمپ استفاده کنیم؟

محتوا

This is a debugging block

چ, 1392/06/13 - 08:35 -- admin
نصب پمپ به طورمستقیم بر روی انشعاب، باعث اختلال درشبکه توزیع شده و احتمال دارد بر اثر مکش، ایجاد آلودگی نماید؛ ضمن این که پیگری قانونی دارد. درصورت کم بودن فشار آب طبقات فوقانی، شما می توانید با نصب مخزن زمینی و نصب غیر مستقیم پمپ به نحوی که ابتدا آب وارد حوضچه یا مخزن شده و سپس پمپاژ شود، نسبت به تامین فشار آب در طبقات فوقانی اقدام فرمایید.